நீங்கள் வாகனங்களில் பயணிக்கும்போது தலைசுற்றல், வாந்தி, மயக்கம் போன்றவை ஏற்படு ப வர் கள் இரண்டு ஏலக்காயை வாயில் போட்டு மென்று கொண்டிருந்தால் இந்த தொ ல் லை ஏதும் ஏற்படாது. ஏலக்காய் வாய் சுகாதாரத்திற்கும், வாய் ஆரோ க் கியத்திற்கும் ஏற்றது. பல் வலி, ஈறுகளில் ஏற்படும் வீக்கத்தை க ட்டுப்படு த் த லாம். ஜலதோஷம், இ ருமல், தொ டர்ச்சியான து ம்மலால் அ வ தி ப் ப டு கிற வ ர் க ள் ஏ ல க் கா ய் க ஷாயம் பருகவேண்டும்.

ஏலக்காயில் இப்படி செய்தால் 100 வயது வரை கண்ணாடியே தேவைப்படாது.. அனுபவ உண்மை இதோ..
பதிவு கிழேமுழு வீடியோ உள்ளது .

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares