த மி ழ் சி னிமாவி ல் 70 , 80 க ளி ல் கொடி க் கட் டி ப ற ந் த நடி கை களி ல் ஒரு வ ர் ந டி கை சு ஜா தா . இவர் அ ந் த க் கால த்தில் மு ன் ன ணி ந டி கர் க ளான சிவா ஜி , க ம ல் போ ன் ற ந டி க ர் க ளு ட ன் ஜோ டி சே ர் ந் து ந டி த் து ள் ளா ர் . ஆ னா ல் சி னி மா வு க் கு வ ந் த ந டி கை சு ஜா தா வை க டை சி கா ல த் தி ல் யா ரு ம் க வ னி க் கா ம ல் வி ட் டு வி ட் ட ன ர் . மே லு ம் இ வ ர் மு த லி ல் 1 9 7 1 ஆ ம் ஆ ண் டு த ப ஸ் வி னி எ ன் ற ம லை யா ள தி ரை ப் ப ட த் தி ல் ந டி க் க ஆ ர ம் பி த் த ந டி கை சு ஜா தா எ ர் ணா கு ள ம் கு ள ம் ஜ ங் ச ன் எ ன் ற ப ட த் தி ல் ந டி த் து கொ ண் டி ரு க் கு ம் போ து இ ய க் கு ன ர் சி க ர ம் பா ல ச் ச ந் த ர் க ண் ணி ல் இ வ ர் கா ண

அ வ ள் ஒ ரு தொ ட ர் க தை எ ன் ற தி ரை ப் ப ட த் தி ல் ந டி கை யா க இ வ ரை ந டி க் க வை த் தா ர் . மே லு ம் இ வ ர் தா ன் மு த ல் ப ட த் தி லே யே த மி ழ் சி னி மா ர சி க ர் க ள் ம ன தி ல் இ ட த் தை பி டி த் து வி ட் டா ர் . ந டி கை சு ஜா தா த மி ழ் , தெ லு ங் கு , ம லை யா ள ம் , க ன் ன ட ம் ம ற் று ம் ஹி ந் தி போ ன் ற மொ ழி க ளி ல் தி ரை ப் ப ட ங் க ள் ந டி த் து ள் ளா ர் . த மி ழ் சி னி மா வி ல் இ வ ர் க ம ல ஹா ச ன் , சி வா ஜி க ணே ச ன் , மு த் து ரா ம ன் , சி வ கு மா ர் போ ன் ற மு ன் ன ணி ந டி க ர் க ளு ட ன் ந டி த் து பி ர ப ல மா னா ர் . தெ லு ங் கி ல் எ ன் . டி . ஆ ர் , கி ரு ஷ் ணா ,

அ க் கி னே னி நா கே ஸ் வ ர ரா வ் , சோ ப ன் பா பு , சி ர ஞ் சீ வி போ ன் ற ந டி க ர் க ளு ட னு ம் ந டி த் து ள் ளா ர் . இ வ ர் சி னி மா வி ல் ந டி த் து கொ ண் டி ரு ந் த போ து ஜெ ய க ர் எ ன் ப வ ரை கா த லி த் து தி ரு ம ண ம் செ ய் து க் கொ ண் டா ர் . அ த ன் பி ன் இ வ ரை த யா ரி ப் பா ள ர் , இ ய க் கு ன ர் எ ன எ வ ரா லு ம் நெ ரு ங் க மு டி ய வி ல் லை . அ த ன் பி ன் 9 0 க ளி ல் ரீ எ ண் ட் ரி யா ன சு ஜா தா அ ம் மா க ற் த பா த் தி ர ங் க ளி ல் ந டி க ஆ ர ம் பி த் தா ர் . மே லு ம் இ வ ர் த மி ழ் சி னி மா வி ல் க டை சி யா க

கே . எ ஸ் .ர விக் குமார் இ ய க் கி ய வ ர லா று ப ட த் தி ல் ந டி க ர் அ ஜி த் தி ற் கு அ ம் மா வா க ந டி த் து ள் ளா ர் . அ த ன் பி ன் உ ட ல் ந ல க் கு றை வு கா ர ண மா க 2 0 1 1 ஆ ம் ஆ ண் டு இ ரு த ய நோ யா ல் ம ர ண ம டை ந் து ள் ளா ர் . அ து ம ட் டு மி ன் றி ந டி கை சு ஜா தா இ ற க் கு ம் போ து த மி ழ க த் தி ல் M L A தே ர் த ல் பி ர ச் சா ர ம் சூ டு பி டி த் தி ரு ந் த நி லை யி ல் ந டி கை சு ஜா தா வி ன் தி ரை ப் ப ய ண ம் அ தி க ம் பே சா ம லே அ ட ங் கி போ ன து . . இ ந் த த க வ ல் ப ல ஆ ண் டு க ள் க ழி த் து வெ ளி யா கி யு ள் ள து …

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares