தை ராயி டு பி ரச் ச னை உள்ளவர்கள் மா த்தி ரைக ள் எதையும் சா ப்பி டாம லே வீட்டில் இருக்கும் பொருட்களை வைத்தே சரிசெய்யலாம்.

வீடியோ இதோ…

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares