நம் உடலில் கழுத்துப் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஒரு மு க்கி யமா ன சு ரப்பி தான் தை ராய் டு சுரப்பி. இது உடலில் பல முக்கிய பணிகளைச் செய்கிறது. இதற்கு முக்கிய காரணம் மோ சமா ன உணவுப் பழக்கம் மற்றும் வாழ்க்கை முறையால், ஏராளமானோருக்கு தை ராய் டு பி ரச் சனை ஏற்படுகிறது.

மேலும் பொதுவாக தை ராய் டு சு ரப் பியி ல் சு ரக் கப் படும் ஹா ர்மோ ன்கள் உடலின் மெட்டபாலிசம் மற்றும் வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கை வகிக்கிறது. இந்த தை ராய்டு சுரப்பியில் இரு வகையான பி ரச்ச னைக ள் வரக்கூடும்.

அவை ஹைப்பர் தை ராய் டு மற்றும் ஹை ப்போ தை ராய்டு ஆகும். இங்கு இந்த தை ராய் டு பி ரச்ச னையை மு ற்றி லும் குணப்படுத்தும் ஓர் அற்புத நா ட்டு மருந்து குறித்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares