இசை ய மைப் பா ளர் அனி ருத் துக் கு தற் போ து தமி ழ் சினி மா வை யும் தா ண்டி பலத ர ப்பட் ட ரசிகர் கள் இ ருந்து வருகி ன் ற னர் . கடந்த 2012 ஆம் ஆண் டு தனு ஷ் நடிப்பி ல் வெளி யான 3 எ ன் ற படத் தின் மூ லம் இ சைய மை ப் பாளராக அறி முக மா ன அ னி ருத் த ன்னு டைய மு தல் ப டத்தி லே யே ர சிக ர்களை வெ குவாக கவர் ந்தார். பி ன்னர் இ ந்த பட த்தை தொ ட ர்ந் து எதி ர்நீச்ச ல் , வணக் கம் சென் னை ,வே லை யி ல்லா பட்ட தா ரி ,

கத் தி ,நா னும் ரவு டி தான் , வே தாளம் என்று தொ ட ர்ச் சி யாக பல சூப் பர் ஹி ட் ப டங் களுக் கு இசை ய மை த்து தன க்கெ ன ஒரு தனி இடத் தை பிடித் துக் கொ ண்டார்.மேலும் அறி முக மா ன குறி ப்பி ட்ட கால கட் டத் திலேயே தமிழ் சி னி மாவின் முன் ன ணி நடி கர் களான ர ஜி னி, க மல் ,வி ஜய், அ ஜித் ,சூர் யா போன் ற பல நடிக ர்களி ன்,

ப டங்க ளுக்கு இசை யமை த் தா ர் அ னி ருத் . இப் படி பி ரப லமான அ னிரு த் பி ரபல வி ஜய் பட நடி கை யை கா தலி த் து ஏமா ற்றிய தா க த கவ ல் வெ ளியாகி உள் ளது. அவர் வேறு யா ரும் இல் லை நடி கை ஆண் ட் ரியா தான் . பச் சை க் கிளி முத் துச் சரம் என் ற பட த்தின் மூல ம் அறி மு கமா ன ந டிகை ஆண் ட் ரி யா தொ டர்ந் து ஆயி ரத்தில் ஒரு வன்,

மங் காத் தா ,விஸ் வரூ பம் ,அர ண் ம னை , உ த்தம வில் லன் , மாஸ் டர் போ ன்ற பல திரைப் படங்க ளி ல் நடித் து தனக் கெ ன ஒரு தனி இடத் தை பிடி த்துக் கொ ண் டார் . நடிகை ஆண் ட்ரி யா ஒரு நல் ல நடி கை எ ன்ப தை தா ண்டி நல் ல பாட கியும் ஆ வார் . இவர் ஒ ரு சி ல கச் சேரி க ளில் பாட் டு பாடி யும் இருக் கி றா ர் . ஆனா ல் கடந்த 17 வரு டங்களா க ,

அனி ருத் தின் இசை யி ல் மட் டும் இ துவ ரை ஒரு பாட லை கூட பா டியதி ல்லை நடி கை ஆ ண் ட்ரி யா. இதற் கு காரண ம் எ ன்ன வெ ன் றால், ஆ ரம்ப கால கட்ட த்தில் அனி ருத் ஆண் ட்ரி யா வும் ரக சிய காதலில் இ ரு ந்து ள்ள னர் . அது மட் டு மில் லாம ல் அப் போ து இ வ ர்க ள் இ ரு வரும் நெரு க்க மாக முத் தமிட்ட புகை ப்ப டங்களும் லீக் ஆகி,

ரசி கர் களை அ திர் ச்சிக்கு ள் ளாக் கியது . ஆனா ல் ந டி கை ஆண் ட் ரி யா வை விட அனி ருத் ஐந்து வ ய து இ ளை ய வர் . இந்த கா ரண த்தி னா ல் ஆண்ட்ரி யா வை கழ ட்டி விட்டு விட் டா ராம் அ னி ருத். இத னால் தான் க ட ந்த 17 வ ருட ங்க ளாக அ னிரு த் தை ஆ ண்ட் ரியா ஒது க்கி வரு கிறா ராம்…

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares