தமி ழ் சி னிமா உல கில் 80 களி ன் கால கட் ட த் தில் பிரப ல மான நடிகை யாக வ லம் வ ந்த வர் தான் ந டி கை ராதி கா . பழம் பெ ரு ம் நடிக ரான எ ம் ஆர் ராதா வின் மக ளான ரா திகா பல முன் ன ணி நடி கர்க ளி ன் பட ங்க ளி ல் நடித் து வந் தார் . மே லும் இவ ரை போ ன் று இவரது த ங்கை யா ன நி ரோ ஷா கட ந்த 1988 ஆம் ஆண் டு வெளி யா ன அக் னி நட்ச த்தி ரம் என் ற படத் தில் மூ லம் கதாநா யகி யாக அறி முக மா னா ர் . பின் னர் இ ந்த ப டத்தை த் தொ டர்ந் து ,

சூர சம்கா ரம், செ ந்தூ ரப் பூ வே, பாண் டி ய நா ட்டு தங் கம் ,ப ச்சை க்கொ டி ,கா வலு க்கு கெ ட் டிக் கா ரன், இணை ந்த கைக ள் போன் ற பல தி ரைப் படங் களில் நடித்து ரசி கர்க ளை வெகு வாக கவ ர்ந்தார் கு றிப் பா க அப் போ து ராதி கா வை விட நி ரோஷா வு க்கு தா ன் அதிக அ ளவி ல் ர சிகர்க ள் இ ரு ந்து வந் த னர் . இ தனா லேயே அக்கா,

தங் கை கிடை யே மிகப் பெ ரிய போ ட் டிக ள் இ ருந் து வந்த து. இந் நி லை யில் நடி கை ராதி கா ஹிந் திலு ம் ஒரு சி ல ப டங்க ளி ல் நடி த்தி ரு க்கி றார் . அ ப்படி அமிதாப் பச்ச னுடன் ஒரு பட த்தி ல் ஜோ டி யாக நடித் தி ரு ந்தார் நடி கை ரா திகா . அப் போ து அ மி தாப் பச்ச னிட ம் , நான் உ ங்க ளுடைய மி கப் பெ ரிய ரசி கை எ ன்று கூ றினா ராம்,

நடி கை ரா திகா . உட னே அ மி தாப் ப ச்ச ன் உங்க ளின் தங் கை தா ன நடி கை நி ரோ ஷா என் று கே ட்ட து ம ட் டும ல் லா மல், நான் உங்க ளுடை ய தங் கையின் மி கப்பெரிய ரசிகர் என் றும் , ரா தி கா வை கேர வனு க்கு அழை த் து பல இடங் களில் நி ரோ ஷா வின் பு கைப் ப டத் தை ஒட்டி வைத்து ரசித் ததை யும் கா ண் பித்து ள்ளார்,

நடி கர் அமி தாப் ப ச் சன் . இதையெல்லாம் பார்த்த ராதி காவு க்கு மிக ப்பெ ரி ய கோ பம் இரு ந்ததா ம். அது போக அமிதாப் பச் சன் நி ரோ ஷா வை பார் க்க வே ண்டும் என் றும் கேட்டு இரு க்கி றார் . ஆ னா ல் அப் போது நி ரோ ஷா வுக்கு கா ல் உ டை ந்து போ ய் விட்ட தால் நொ ண்டி , நொண் டி அ மிதா ப்ப ச்சனை பார் க்க வ ந்தி ருக் கிறார்.

அப் போ தும் கூட உ ங்களு டைய அக் கா எ ன்னு டை ய தீ விர ரசி கை , ஆ னால் நான் உ ங்க ளின் ர சிகர் என் று ராதி கா மு ன் பே கூ றிவி ட் டாரா ம் அமி தாப் பச்ச ன் . இத னால் உச் ச கட்ட கோ பத்தி ற்கு ஆளான தாக பே ட்டி ஒன் றி ல் நடி கை ராதிகா வே கூறி யிரு ந்தார் என் பது குறிப்பிட த் த க்கது…

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares