த மிழ் சி னி மா வி ல் 9 0 கா ல க ட் ட த் தி ல் மு ன் ன னி ந டி கை க ளி ல் ஒ ரு வ ரா க இ ரு ந் த வ ர் தா ன் ந டி கை ஸ் வ ர்ண மா ல் யா . இ வ ர் சி னி மா வு க் கு வ ரு ம் முன் தொ லை க் கா ட் சி நி கழ் ச் சி தொ கு ப் பா ளி னி யா க இ ரு ந் து ள் ளா ர் . ச ன் டி வி யி ல் அ ப் போ து பி ர ப ல மா ன நி க ழ் ச் சியா ன இ ள மை பு து மை ம ற் று ம் சி ல நி க ழ் ச் சி க ளை யு ம் தொ கு த் து வ ழ ங் கி யு ரு ந் தா ர் ஸ் வ ர் ண மா ல் யா . பி ன் ன ர் மா த வ ன் ந டி ப் பி ல் வெ ளி யா ன அ லை பா யு தே ப ட த்தி ல் க த நா ய கி ஷா லி னி யி ன்

தோ ழி யா க ந டி த் தி ரு ந் தா ர் ஸ் வ ர் ண மால் யா . இ ந் த ப ட த் தை இ ய க் கு ன ர் மணி ர த் தி னம் இ ய க்கி யி ரு ந் தா ர் . அ த ன் பி ன் மொ ழி , எ ங் க ள் அ ண் ணா போ ன் ற ப ட ங் க ளி ல் து ணை க தா பா த் தி ர ங் க ளை ஏ ற் று ந டி த் தி ரு ந் தா ர் . இ வ ர் ஒ ரு சி ற ந் த ப ர த நா ட் டி ய பெ ண் ம ணி யா வ ர் . ப ல மே டை க ளி லு ம் அ ர ங் கே ற் ற ம் செ ய் து ள் ளா ர் . அ மெ ரி க் கா வை சேர் ந் த ஒ ரு வ ரை தி ரு ம ண ம் செ ய் து கொ ண் ட ஸ் வ ர்ண மா ல் யா ஓ ரி ரு வரு ட ங் க ளி லே யே வி வா க ர த் து பெ ற் று அ வ ரை பி ரி ந் து வி ட் டா ர் .

செ ன் னை வ ந் த அ வ ற் கு உ ட ல் எ டை யு ம் கூ ட் டி ப் போ க ப ட வா ய் ப் பு க ள் இ ல் லா ம ல் போ ன து . சி ல கா ல ம் வ ய தா ன சா மி யா ர் ஒ ரு வ ரி ன் அ ர வ ணை ப் பி ல் ஸ் வ ர் ண மா ல் யா இ ரு ந் த தா க கூ ற ப் ப டு கி ற து . த ற் போ து ப ல க ட் ட மு ய ற் சி க ளு க் கு பி ன் மீண் டு ம் உ ட லெ டை யை க ணி ச மா க கு றை த் து ள் ளா ர் ஸ் வ ர் ண மா ல் யா . அ ந் த பு கை ப் ப ட ங் க ளை இ ணை ய த் தி ல் பா ர் த் த ரசி கர் க ள் ப ல ரு ம் மீண் டு ம் சி னி மா வு க் கு ஸ் வ ர் ண மா ல் யா வ ந் தா ல் நன் றா க இ ரு க் கு ம் எ ன க ரு த் து க் க ளை தெ ரி வி த் து வ ரு கி றா ர் க ள் .

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares