விஜ ய் டி வி யி ன் பிர ப ல எ ன்ட ர் டை ன் மெ ன் ட் ஷோ ஆ ன பி க் பா ஸ் சீ ச ன் 6 நி க ழ் ச் சி க டந் த மா த ம் து வ ங் க ப் ப ட் ட து . அ தி ல் முத ல் போ ட் டி யா ள ரா க நு ழை ந் த டி க் டா க் பி ர ப ல ம் ஜி பி மு த் து ர சி க ர் க ளி டம் ந ல் ல வ ர வே ற் பை பெ ற் ற நி லை யி ல் , தி டீ ரெ ன் று அ வர் ம க னை வி ட் டு பி ரி ந்து இ ரு க் க மு டி ய வி ல் லை எ ன் று நி க ழ் ச் சி யி ல் இ ரு ந் து வெ ளி யே றி னா ர் . அ த ன் பி ற கு ச ன் னி லி யோ ன் ந டி த் து ள் ள ‘ ஓ மை கோ ஸ் ட் ’ எ ன் ற தி ரை ப் ப ட த் தி ன் ட் ரெ ய் ல ர் வெ ளி யீ ட் டு வி ழா செ ன் னை யி ல் ந ட ந் து ள் ள து .

இ ந் த வி ழா வி ல் ஜி பி மு த் து சன் னி லி யோ னு ட ன் க ல ந் து க ல ந் து கொ ண் டா ர் . ‘ ஓ மை கோ ஸ் ட் ’ ப ட த் தி ல் ச ன் னி லி யோ னு ட ன் த ர் ஷா கு ப் தா , யோ கி பா பு , மொ ட் ட ரா ஜே ந் தி ர ன் , ஜி பி மு த் து எ ன ப ல ந ட் ச த் தி ர ங் க ள் ந டி த் து ள் ள ன ர் . ப ட த் தி ல் மு க் கி ய க தா பா த் தி ர த் தி ல் ச ன் னி லி யோ ன் ந டி த் தி ரு க் கி றா ர் . எ ன வே இ ந் த ப ட த் தி ன் இ சை வெ ளி யீ ட் டு வி ழா வி ல் ஜி பி மு த் து ம ற் று ம் ச ன் னி லி யோ ன்

இ ரு வ ரு ம் க ல க ல ப் பா க பே சி ய து ட ன் மே டை யி ல் கு த் தா ட் ட ம் போ ட் டு கொ ண் டா டினா ர் க ள் . அ து ம ட் டு மின் றி பா ல் கோ வா போ ல் இ ரு க் கு ம் ச ன் னி லி யோ னு க் கு ஜி பி மு த் து பா ல்கோ வா ஊட் டியு ம் வி ட் டா ர் . பி ற கு ச ன் னி லி யோ ன் ஜி பி மு த் து வு க் கு ம் பா ல் கோ வா ஊ ட் டி வி ட்டா ர் . பி ன் ச ன் னி லி யோ னு க் கு க வி தை சொ ல் லு ம் ப டி கே ட் டு ள் ள ன ர் . ஆ னா ல் ‘ க வி தை என் ன பெ ரி ய க வி தை , கு த் தா ட் ட மே போ ட லா ம் ’

எ ன் று ச ன் னி லி யோன் ஜி பி மு த் து இ ரு வ ரு ம் ஒ ரே மே டை யி ல் கு த் தா ட் ட ம் போ ட் ட ன ர். இ தை ப் பா ர் த் த து ம் காண் டா ன ச ன் னி லி யோ ன் ர சி க ர் க ள் வ யி று பொ சு கி ன் ற ன ர் . ‘ எ ன் ன டா ஜி பி மு த் து வு க் கு வ ந்த வா ழ் வு ’ எ ன் று ம் ‘ த லை வர் க லக் கு றாரு ’ எ ன் றும் சோ சி ய ல் மீடி யா வி ல் இ வ ர் க ளது கு த் தா ட் ட த் தை பா ர் த் து நெ ட் டி ச ன் க ள் க மெ ண் ட் செ ய் கி ன் ற ன ர் . பா ல் கோ வா ஊ ட் டி வி டு ம் ச ன் னி லி யோ ன் – ஜி பி மு த் து

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares