ந ம து த மி ழ் தி ரையு ல கி ல் உ ள் ள தி ரை ப் ப ட த் தி ல் த ற் போ து வ ர ந ம து ஹீ ரோ க் க ள் நா ட் டு ம் மு க் கி ய ம் இ ல் லை வி ல் ல ன் க ள் தா ஒ ரு தி ரை ப் ப ட த் தி ல் மி க வு ம் மு க் கி ய ம் ஆ கு ம் ஆ னா ல் இ ப் ப டி இ ந் த வி ல் ல ன் க த ப் ப த் தி ர த் தி ல் ஒ ரு ந டி கை ந டி க் க ஆ ர ம் பி த் தா ல் அ ந் த தி ரை ப் ப ட த் தி ல் ஒ ரு ந ல் ல க த ப் ப த் தி ர ம் வே ண்டு ம் , அ ப் ப டி ப ல ரு ம் ர சி த் த நீ லா ம் ப ரி க தாபா தி ர தி ர் க் கு பி ன் ன ர் வி ல் லி எ ன் றா லே நி னை வு க் கு வ ரு ம் ஒ ரு ரோ ல் தி மி ரு ப ட ந டி கை தா ன் .

வி ஷா ல் ந டி ப் பி ல் உ ரு வா ன தி மி ரு ப ட த் தி ல் வி த் தி யா ச மா ன க தா பா த் தி ர த் தி ல் அ னை வ ரை யு ம் க வ ர் ந் த வ ர் ந டி கை ஸ் ரே யா ரெ ட் டி . னா ல் இ ந் த தி ரை ப் ப ட த் தி த ற் போ து வ ரை எ ந் த ஒ ரு ந டி க ரை ந டி க் க வை த் தி ரு ந் தா ள் கூ ட இ ந் த அ ள வி ல் ந டி க் க முடி யா து எ ன்று தா ன் சொ ல் ல வே ண் டு ம் , இ ந் த ந டி கை ஸ் ரே யா அ ப் ப டி ந டி த் தி ரு ப் பா ர் இ ந் த தி ரை ப் ப ட த் தி ல் ,   இ ன் னு மே கூ ட அ வ ர் அந் த ப ட த் தி ல் பே சி ய வ ச ன ன ங் க ளி ன் ச வு ண் டு க ள் எ ல் லா ம் கா தி ல்

கே ட் டு க் கொ ண் டு தா ன் இ ரு க் கி றது . அ ப் ப டி தமி ழே தெ ரி யா ம ல் இ ரு ந் தால் கூ ட பக் கா வா ன ம து ரை பெ ண் ணா க ந டித் து இ ரு ப் பா ர். இ ந் த ப ட த்தி ற் ந கு பி ன்ன ர் த மி ழ் , தெலு ங்கு , ம லை யா ள ம் என அனை த் து மொ ழி க ளி லு ம் ந டி த் துள்ளா ர் . மே லு ம் இ ந் த தி ரை ப் ப ட த் தி ல் ந டி த் த இ ந் த நடி கை ந ம து த மி ழ் ம க் க ள் தா ம் ஒ ரு ந ல் ல வ ர வே ற் ப் பை பெ ற் றி ரு ந் தா ர் ஆ னா ல் இ ந் த தி ரை ப் ப ட த் தி ன் மூ ல ம் இ ந் த ந டி கை க்கு ஒ ரு ந ல் ல வா ய் ப்பு தா ன்

ந ம து ந டி க ர் வி ஷா லி ன் ச கோ த ர ரா ன வி க் ர ம் கி ரு ஷ் ணா வை கா த லி த் து தி ரு ம ண ம் செ ய் து கொ ண் டா ர் எ ன் ப து த ற் போ து கு ரி ப் பி ட் பா த் த க் க து . தி மி ரு ப ட ப் பி டி ப் பி ன் போ து இ ரு வ ரு க் கு ள் ளு ம் நெ ரு க் க ம் உ ண்டா ன தாக செ ய் தி க ள் கி ள ம் பி ய து . அ ப் ப டி தி ரு ம ண ம் செ ய் த பி ன் ன ர் வெ ளி நா ட் டி ற் கு செ ன் று செ ட் டி ல் ஆ ன வ ர் தா ன் பின் ன ர் சி னி மா ப க் க மே வ ரா ம ல் இ ரு ந் து வ ரு கி ன் றா ர . இ ப் ப டி ப ல தி ரை ப் ப ட த் தை ந டி த் து த ன து க ண வ ரு ட ன் த ன து வா ழ் க் கையை

பார் த் து சி னி மா வை வி ட் டு வி ல கி ய இ ந் த ந டி கை த ற் போ து ஒ ரு சி ல பு கை ப் ப ட த் தை த ன து இ ணை ய த் தி ல் ப தி வி ட் டு மீ ண் டும் தி ரை ப்ப டத் தி ல் ந டி ப் ப தா க ஒ ரு த கவ ல் வெ ளி ய் கி யு ள் ள து . இ ந் த போ ட் டோ க ளை பா ர் த் து ப ல ரு மே ஆ ச் ச ர் ய த் தி ல் இ ரு க் கி ன் ற ன ர் . ப ல ரு மே ம து ரை பா ஷை யி ல் பே சி கொ ண் டு தி மி ரா க பா ர் த்த வ ர் இ ப் ப டி ஒ ரு வெ ளி நா ட் டு மா ட ல் போ ல இ ரு க் கி ன் றா ரே எ ன் று க ம ன் ட் டு க ளி ல் கு வி த் து வ ரு கி ன் ற ன ர் . ?

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares