எஸ் ஏ சந் தி ர சே க ர் ஒ ரு பிர ப ல மா ன த மி ழ் திரை ப்ப ட இ ய க் கு ன ர் ம ற் று ம் ந டி க ர் ஆ வா ர் . க ட ந் த 1 9 8 1 ஆ ம் ஆ ண் டு வெ ளி யா ன ச ட் ட ம் ஒ ரு இ ரு ட் ட றை எ ன் ற ப ட த் தி ன் மூ ல ம் இ யக் கு ன ரா க அ றி மு க மா னா ர் . பி ன் னர் இ த னை தொ ட ர் ந் து ப ல சூ ப் ப ர் ஹி ட் ப ட ங் க ளை இ ய க் கி தன க் கெ ன ஒ ரு த னி இ ட த்தை பி டி த் து க் கொ ண் டா ர் . மே லு ம் த ன் னு டை ய ம க னா ன வி ஜ ய் வை த் து ம், பல தி ரை ப் ப ட ங் க ளை இய க் கி யி ரு க் கி றா ர் எ ஸ் ஏ ச ந் தி ர சே க ர் . அ ண் மை க் கா ல மா க

இ வ ர் த மி ழ் தி ரை ப் ப ட ங் க ளி ல் கு ண ச்சி த்தி ர க தா பா த் தி ர ங் க ளி லு ம் ந டி த் து வ ரு கி றா ர் . இ தை ய டு த்து த ற் போ து நா ன் க ட வு ள் இ ல் லை எ ன் ற தி ரை ப் ப ட த் தை இ ய க் கி வ ரு கி றார் எ ஸ் ஏ ச ந் திர சே க ர் . இ ந் நி லை யி ல் இ ந் த ப ட த் தி ல் பி ரப ல , பி க் பா ஸ் ந டி கை ஒ ரு வ ர் ந டி த் து வ ரு கி றா ர் . அ வ ர் வே று யா ரு மி ல் லை ந டி கை சா க் ஷி அ க ர் வா ல் தா ன் . கட ந் த 2 0 13 ஆ ம் ஆ ண் டு வெ ளி யா ன ரா ஜா ரா ணி எ ன் ற ப ட த் தி ல்

ஒ ரு சி றி ய க தா பா த் தி ர த் தி ல் ந டி த் த த ன் மூ ல ம் அ றி மு க மா னா ர் . பி ன் ன ர் இ ந் த ப டத் தை தொ ட ர் ந் து கா லா , வி ஸ் வா ச ம் , டெ டி , அ ர ண் ம னை 3 போ ன் ற , ப ல தி ரை ப் ப ட ங் க ளி ல் ந டி த் தி ரு ந் தா ர் . மே லு ம் இ வ ர் பிக் பா ஸ் சீ ச ன் 3 நி க ழ் ச் சி யி ல் க லந் து கொ ண் டு ர சி க ர் க ளி டை யே பெ ரி ய அ ள வி ல் பி ர ப ல மா னா ர் . இ ந் நிலை யி ல் எ ஸ் ஏ ச ந் தி ர சே க ர் இ ய க் கி வ ரு ம் நா ன் க ட வு ள் இ ல் லை எ ன் ற ப ட த் தி ல் ந டி த் து வ ரு கி றா ர் .

மே லு ம் இ ந் த ப ட ம் கு றி த் து பே சி ய சா க் ஷி அ க ர் வா ல் , இ ன் ஸ் டா கி ரா மி ல் நா ன் வெ ளி யி டு ம் க வர் ச் சி யா ன வீ டி யோ ம ற் று ம் போ ட் டோ க் க ளை பா ர் த் து தா ன் இ ந் த ப ட த் தி ல் ந டிப் ப த ற் கு எ ஸ் ஏ ச ந் தி ர சே க ர் வா ய் ப் பு கொ டு த் தா ர் எ ன் று தெ ரி வி த் தி ரு ந் தா ர் . இ தை ப் பா ர் த் த ர சி க ர் க ள் பெ ரி ய ம னு ஷ ன் செ ய் ய ற வே லை யா இ து . ? எ ன் று எ ஸ் ஏ ச ந் தி ர சே க ரை தி ட் டி தீ ர் த் து வ ரு கி ன் ற ன ர்…

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You missed

Shares