பெண்களுக்கு பெரிய பி ரச் சனை யே முடி தான். முகத்தில் முடி வளர்ந்து இருக்கும். தாடை பகுதி, வாய்க்கு மேல் போன்ற பகுதிகளில் மெ லிசாக சிலருக்கு அ டர் த்தி யாக வும் முடியின் வளர்ச்சி இருக்கும்.

மேலும் சில பெண்கள் ஷே விங், வே க்ஸி ங் செய்ய ஆரம்பித்து விடுகின்றனர். பெண்கள் ஷேவிங் வேக்ஸிங் செய்வதன் காரணமாக முடி வளர்ச்சி தூண்டுகிறது. மேலும் முடி அ டர்த் தி யாக வளர வாய்ப்புண்டு. பெண்களுக்கு முதலில் ஏன் முகத்தில் முடி வளர்ச்சி தோன்றுகிறது. என பெண்கள் தெரிந்துக்கொள்ள வேண்டும். பிறகு அதற்கு தகுந்த சி கிச் சை கள் மேற்கொண்டு வந்து முடி வளர்ச்சியை த டுக் கலா ம். இதனால் முடி வ ளர் ச்சி கு றை யு ம்.

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares