ந டிகை ஹன் சிகா மோ த்வா னி இ ன்னு ம் ஒ ரு வா ர த் தி ல் தி ரு ம ண ம் செ ய்து கொ ள் ள இ ரு க் கு ம் நி லை யி ல் , வெ ளி நா ட் டி ல் தோ ழி க ளு ட ன் பேச் சு ல ர் பா ர்ட் டி கொ டு த் த கா ட் சி த ற் போ து வெ ளி யாகி யு ள் ளது. ந டி கை ஹன் சி கா கோ லி வு ட் டி ல் சி னி மா வி ல் சி ன் ன கு ஷ் பு எ ன் று அ ழை க் க ப் ப டு ம் ந டி கை ஹ ன் சி கா முன் னணி ந டிகை யா க வ ல ம் வ ரு கின் றா ர் . இ வ ருக் கு ம் ஹோ ஹை ல் க தூ ரியா எ ன் ற தொ ழில தி ப ரு க் கும் வ ரு ம்

டி ச ம் ப ர் 4 ம் தே தி தி ரு ம ண ம் ந டை பெ ற உ ள்ள து . ஜெ ய் பூரி ல் உ ள் ள 4 50 ஆண் டுகா ல பழமை வா ய்ந்த அ ர ண் ம னை யில் இ வர் க ள து தி ரு ம ண ம் ந டை பெற உ ள் ள நி லை யி ல், ஏற் பா டு க ளு ம் தீ வி ரமாக நடை பெ ற் று வரு கின் ற து . தி ரு ம ண த் தி ற் கு இ ன் னு ம் ஒ ரு வா ர மே உ ள் ள நி லை யி ல், வெ ளி நா ட் டி ல் த ன து தோ ழி க ளு க் கு பே ச் சு ல ர் பா ர் ட் டி கொ டுத் து ள் ளா ர் . ந டி கை ஹ ன் சி கா வி ன் தி ரு ம ண த் தை ஒ ளி பர ப் பு

செ ய் யு ம் உ ரி மை யை ஹா ட் ஸ் டா ர் ஓ டி டி த ள ம் 1 6 கோ டி ரூ பா ய் க் கு வா ங் கி உ ள் ள தா க கூ ற ப் ப டு கி ற து . கி ரீ ஸ் நா ட் டி ல் பே ச் சி ல ர் பா ர் ட் டி யை த ன து தோ ழி க ளு ட ன் கொ ண் டா டி இ ரு க்கு ம் நி லை யி ல் , இ ந்த கா ட் சி யை அ வ ரே வெ ளி யி ட் டு ள் ளார் . பே ச் சி ல ர் பா ர் ட்டி யி ன் போது கு டி த் து வி ட்டு தோ ழி க ளு ட ன் ஆ ட் ட ம் போ டு வ தை யு ம் , கை யி ல் ம து வு ட ன் கி ரீ ஸ் ந க ரி ன் வீ தி க ளி ல் வ ல ம் வ ந் த கா ணொ ளி இ தோ . . .

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares