த மி ழ் சி னி மா து றை யி ல் ஒரு கா ல கட்ட த் தி ல் பிரப ல மு ன் ன ணி ந டி கை யா க வ ல ம் வ ந் த வ ர் ந டி கை ர ம் யா கி ரு ஷ் ண ன் . அ ன் றை ய கால க ட் ட த்தி ல் பல மு ன்னணி த மி ழ் சினிமா ந டி க ர்களு ட ன் இ ணை ந் து ந டி த் து ப ல வெ ற் றி ப ட ங்களை த மிழ் சி னி மா வி ற் கு கதா நா ய கி யா க கொ டு த் த வர் . இ ந் தி ய அ ள வில் மி கவு ம் பி ர பல மா ன ந டி கை க ளி ல் ஒ ரு வ ர் ர ம் யா கி ரு ஷ் ண ன் . இ வ ர் ஏற் று ந டித்த பல க தா பா த் தி ர ங் க ள் ம க் க ள் ம த் தி யி ல் தாக் கத்தை ஏ ற் ப டு தியுள் ள து.  இவர் , கட ந்த 20 0 3 ஆம் ஆண் டு தெ லு ங் கு இ ய க்கு ந ர் கி ரு ஷ் ண வ ம் சி

எ ன் ப வ ரை தி ரு ம ண ம் செ ய் து க் கொ ண் டா ர் . தி ரு ம ண த் தி ற் கு பி ன் சி ல ப ட ங் க ளை மட் டு மே தேர் ந் தெ டு த் து நடி த் து வ ரு கி றா ர் நடி கை ர ம் யா கி ரு ஷ் ண ன் . இ ந் நி லை யி ல் , இ ள ம் வ ய தி ல் எ டு க் கப் ப ட் ட ந டி கை ர ம் யா கி ரு ஷ் ண னி ன் பு கை ப் ப ட ம் ஒ ன்று இ ணைய த்தி ல் வெ ளி யா கி யு ள் ள து . இ வ ர் த ன க் கெ ன் று ஒ ரு ர சி கர் க ள் ப ட்டா ளத் தை இன் ற ளவும் வை த் து ள் ளா ர் . இ வர் 9 0 க ளி ல் சி னிமா துறை யை ஒ ரு க லக் கு கல க் கி வ ந் த வ ர் .

த ன து 13 வ து வ யது மு த லே இ வ ர் சி னி மா து றையி ல் ந டி த்து வ ந் து ள் ளா ர் . இ வ ர் ந டி த் து வெ ளி யா ன ப ட மா ன வெ ள்ளை ம ன சு மூல ம் த மி ழ் சி னி மாவி ல் அ றி மு க மா கி னா ர் . மே லு ந டி கை ர ம் யா கி ரு ஷ் ண ன் அவ ர் க ள் த மி ழ் சி னி மா ம ட் டு ம ல்லாமல் தெ லு ங் கு , ஹி ந் தி , க ன் ன டா எ ன அ ணை த் து மொ ழி சி னி மா துறை யி லு ம் ப ட ங் க ளை ந டி த் து அ ந் த மொ ழி சி னி மா ர சி க ர்க ளை தா ன் வ ச ம் ஈ ர த் தா ர் . மே லு ம் ந டிகை ரம் யா கிரு ஷ்ண ன் அ வ ர் க ளு க் கு ஐ ம் ப து வ ய து ஆ கு ம்

நி லை யி ல் அ வ ர் இ ள ம் ந டி க ளு க் கே ச வா ல் வி டு ம் அ ள வி ற் கு இன்னு ம் இ ளை மை யா க கா ண ப் ப டுகிறார் . மே லு ம் த ற் போ து இ வ ர் வெ ளி யி ட் ட புகை ப் ப டத் தை பா ர் த் து அ வ ரி ன் அ ழ கி ன் ர க சி யம் எ ன் ன எ ன ர சி க ர் க ள் கே ட் டு வ ரு கி றா ர் க ள் . மே லு ம் உ ங் களு க் கு வ ய து ஆ க வே இ ல் லை நீ ங் க ள் இ ன் னு ம் இ ள மை யா க தா ன் இ ரு கி றீ ர் க ள் எ ன க மெ ண் ட் க ளை ப தி வி ட் டு வ ரு கி றா ர் க ள் . மேலு ம் அ ந் த புகை ப் ப ட த் தை இ ணை ய த ள த் தி ல் ப ர ப் பி வ ரு கி றா ர் க ள் .அ ந் த பு கைப் ப ட ம் கீ ழே உ ள் ள து .

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares