சி னிமாவில் ஒரு கதை என்பது முக்கி யமாக கருத ப்படுகி ன்றது. ஏனென்றால் கதை ச ரியாக இல்லை என்றால் அந்த திரைப்ப டத்தில் எவ்வளவு பெரிய நடிகர்கள் நடி த்திரு ந்தாலும் அந்த திரை ப்படம் பெரிய அளவில் ம க்கள் ம த்தியில் பேச ப்படாது. அதே போன்று தான் அந்த திரைப்ப டத்தில் மு க்கிய மாக நகை ச்சுவையும் வேண்டும். ஏனென்றால் படத்தின் கதை ச ரியாக இல்லை என்றால் கூட

அந்த திரைப்ப டத்தில் வரும் நகைச்சுவை மற்றும் நடிகர்கள் சரியாக அமைத்து. அந்த படத்தை ஒரு சில வெற்றி செய்ய வைத்து விடுகி ன்றா ர்கள். அந்த வகையில் பல நடிகர்களின் திரைப்ப டத்தில் நகைச்சுவை நடிகராக நடித்த வந்தவர் தான் சின்ன க லைவா ணன் விவேக் என்பவர். இவர் சமீப த்தில் தான் உ யி ரி ழ ந் து உள்ளார்.

இவரது இ ழப் பு த மிழ் சினிமாவிற்கு ஒரு பெரிய ஒரு அ திர்ச்சி யை கொடுத் துள்ளது. மேலும், இவர் நடிக்கும் பெரு ம்பாலான திரைப்ப டத்தில் அவருடன் நகைச்சுவை நடிகர் செல் முருகன் என்பவரும் நடிப்பார். மேலும், விவேக் ம றைவி ற்குப் பிறகு இவரால் மற்ற திரை ப்பட ங்களில் அதிக மாக கவனம் செ லுத்த முடி யாமல் போ ய்வி ட்டது.

இவர் தற்போது திரைப்பட ங்களின் நடிப்பதே மு ழுவது மாக நடித் துவிட்டு அ ங்கும் இங் குமாக சு ற்றி தி ரிகின் றார். அதன் பிறகு இயக்குனர் கே வி ஆனந்த் இ ற ப்பி ற்குப் பிறகும் ஒரு நடிகராக வா ய்ப்பு ம் இல்லாமல் இவருக்கு போ ய்வி ட்டது. விஜய் தொலை க்காட் சியின் மூ லம் சினி மாவி ற்கு நுழை ந்தவர் தான் நடிகர் ஜெகன் என்பவர்.

மேலும், இவர் விஜய் தொலைக்கா ட்சியில் தொகு ப்பா ளராக தொகு த்து வழங்கும் நி கழ்ச் சிகள் மூ லம் இவர் பெரிய அளவு பிரப லமனார். இவர் கடைசி யாக ச வாலே சமா ளி என்ற படத்தில் நடித்து ள்ளார். மேலும், இயக்குனர் கே வி ஆனந்த் இ றப்பி ற்கு பிறகு இவரையும் படத்தில் அ திக மாக பார் க்க முடியவி ல்லை.

இவர் தற்பொழுது சி னிமாவில் இருந்து கொ ஞ்சம் கொ ஞ்சமா க நடிப்பதை நி றுத்தி சி ன்னத்தி ரை பக்கம் அதிக மாக கவனம் செலு த்தி வருகி ன்றார். ஒரு சிலர் ஒருவரை சார் ந்து சி னிமாவில் பிரப லமானவ ர்கள் கூட அவர்கள் தற்போது இல்லை என்றால் எவ்வளவு பெரிய

நடிக ர்களாக இருந் தாலும் அவர்க ளுக்கு அப்ப டியே ரசிகர்கள் பட் டாலும் கூ றிய தொட ங்கி பிறகு அவர்கள் நடிப்பை விட் டு விலகி விடுகி ன்றா ர்கள் என்பதற்கு இவர்கள் ஒரு எடு த்துக்கா ட்டு என்று கூறி இந்த தகவல் இணைய த்தில் வைரலா க்கப்ப ட்டு வருகி ன்றது…

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares