த மிழ் தி ரையுல கில் ஒரு திரை ப்பட த்தின் க தாபா த்திரம் எப்படி அமை ந்து ள்ளதோ அதற்கு ஏற்ற தாக வே துணைக் கதா பாத்திர ங்களு ம் அமை ந்திரு க்கும். அப்படி து ணை கதா பாத்திர த்தில் கொ டிக ட்டிப் ப றந்த வர் தான் நடிகை பாசிசத்யா. இவர் மு க்கிய மா க சினிமா விலும் மற்றும் மேடை நாடகங்களில் பணி யாற்றியு ள்ளார். மேலும், ம களி ர் மட்டும் போன்ற பல வெற் றிப் திரை ப்பட ங்களி ல் இவர் நடித்துள்ளார்.

இவருக்கு 1979ஆம் ஆண்டு வெளி யாகி த மிழ க அர சி ன் தேசி ய வி ரு தை வெ ன்ற திரை ப்பட மா ன பா சியி ல் அ றி முக மான இவருக்கு பாசி என்ற அ டைமொ ழி வை க்க ப்பட்டது. மேலும், இந்த திரை ப்பட த்தில் சோ பாவின் ந ண்பராக இந்தப் திரை ப்பட த்தில் நடித்த பிறகு இவர் பாசி என்ற பெய ரை பய ன்படுத்த ஆர ம்பி த்தார்.

மேலும், இவர் சுமார் 250க்கும் மே ற்பட் ட த மிழ் திரை ப்பட ங்களிலு ம் 2000 மேடை நாடகங்களிலும் நடி த்து ள்ளா ர். அப்படித் திற மையா ன நடி கையாக இருந்த போதி லும் இவர் சி னிமாவி ல் க வனி க்கப் படவி ல்லை. பிறகு 2001 ஆம் ஆண்டு விஜய் நடிப்பில் வெளியான ஷா ஜகான் திரை ப்பட த்தில் இவரது பங்கு திரை ப்பட த்தி ற்கு ஒரு

அடி த்தளமா க இரு ந்தது. பிறகு அடு த்தடு த்த திரை ப்பட ங்களி ல் வாய்ப்பு கிடைத்து. பிறகு வீரர் 2003 ஆம் ஆண்டு அ ன்பே சிவம், பட் டத்து ராணி, சுக்கிரன், கா த லி என பல வெற் றிப் திரை ப்பட ங்க ளில் நடித்து த மிழ் சி னிமாவி ல் நீ ங் கா து ணை நடி கையாக வ லம் வ ந்தா ர். மேலும், சிலரது த னிப்பட் ட வா ழ்க் கையை ப்

பற் றி நம் யாரு க்கும் அறி யாத ஒன் றாக வே இரு ந்து வ ந்தது. தற்போது இவரது க ணவ ர் ஓ ய்வு பெ ற்ற ஒரு அ ரசு ஊ ழியர். இவருக்கு இரண்டு பெ ண் கு ழந் தைக ளும் இரு க்கிறா ர்கள். இருப்பினும் நடிகை சத் யாவிற்கு இந்த வா ழ்க் கை பெ ரிதள வு சந் தோஷ த்தை க் கொ டுக் க வில் லை என்றால்

பவ ளக்கொ டி நா டக த்தில் தொடங்கி இவர் ப யிலும் கா லங்களி ல் ப ள்ளிக ளி ல் நிறை ய நா டக ங்க ளில் நடி த்து ள் ளார். இவரது ஒ ன்பதா ம் வகு ப்பி ற்கு மேலே படி ப்பின் மீது ஆர் வம் கா ட்ட வில் லை யாம். மு தலில் எம் ஜிஆர். சிவாஜி என உள் ளிட்ட பல முன் னணி ந டிகர்க ளின் பல நாடக ங்க ளில் நடித் துள்ளார்…

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares