தொலைக்காட்சிகளில் ஒளிபரப்பாகும் நிகழ்ச்சிகளிலே மிகவும் பிரபலமான நிகழ்ச்சி என்றால் அது சமையல் ம ந் தி ர ம் நிகழ்ச்சியை கூறலாம். இந்த நிகழ்ச்சியில் ஆண் பெண் என  இருபாலரும் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு டா க் ட ர் அவர்கள் தெளிவாக பதில் கூறுவார்.

நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கியதன் மூலம் பிரபலனவர் கிரிஜா ஸ்ரீ. இந்த நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமான அளவு எ தி ர் ப் பு க ளை யு ம் சேர்ந்தே ச ம் பா தி த் தா ர் கிரிஜா ஸ்ரீ. சிறுவயதில் தோ ல் டா க் ட ர் ஆகவேண்டும் என்ற கனவுடன் இருந்த கிரிஜா குடும்ப சூ ழ் நி லை காரணமாக டா க் ட ர் ஆகா முடியவில்லை.

பின்னர் நீங்களும் ஆகலாம் தொகுப்பாளினி என்ற போ ஸ் ட ரை பார்த்து ஆ டி ச ன் சென்று அதன் மூலம் தொகுப்பிளானியாக மாறினார் கிரிஜா ஸ்ரீ. நண்பன், அ ந் த ர ங் க ம், சமையல் ம ந் தி ர ம் போன்ற நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து வழங்கியுள்ளார் கிரிஜா ஸ்ரீ.

இந்நிலையில் கீழே ஏதும் போடாமல் முழு தொ டை யை கா ட்டி சில புகைப்படங்களை வெளியிட்டுள்ளார் கிரிஜா ஸ்ரீ. இதனை பார்த்த இளசுகள் “ப் பா.. ஒரு நி மி ஷ ம் தலை சு த் தி டு ச் சு…” என க மெ ண் டி ல் வ ர் ணி த் து வருகிறார்கள்.

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares