தமிழ் திரையுலகில் ஒரு காலத்தில் க ன வு க ன் னி யா க வலம்வந்தவர் ந டிகை ந க் மா. தனக்கென ஒரு ரசிகர் கூ ட் ட த் தை யே உருவாக்கி வைத்திருந்த ந டிகை ந க் மா தற்போது 47 வயதாகியும் இன்னமும் திருமணம் செய்துகொள்ளாமல் இருந்து வருகிறார்.

இப்படி ந க் மா திருமணம் செய்துகொள்ளாமல் இருப்பதற்கு அவர் காதலித்த அந்த இரெண்டு பேர்தான் காரணமா என சினிமா வட்டாரங்களில் அ ர ச ல் பு ர ச லா க பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்களாம். ந டிகை ந க் மா முதலில் காதலித்தது கி ரி க் கெ ட் வீ ர ர் க ங் கு லி யை தானாம்.

இந்த வி ஷ ய ம் ஊ ர றி ந் த தா ல் அதன் பிறகு தன்னுடைய குடும்ப நலன் கருதி ந க் மா வை காதலிப்பதை ம று த் து விட்டாராம் க ங் கு லி. அதன் பின்னர் அந்த இடத்தை ஈடு செய்ய உள்ளே நு ழை ந் த வ ர் தான் சரத்குமார். ந க் மா சரத்குமாருடன் நீண்ட நாட்கள் காதலில் ஈ டு ப ட் டி ரு ந் தா ரா ம்.

இந்த வி ஷ ய ம் சரத்குமாரின் குடும்பத்தில் கு ழ ப் ப த் தை ஏற்படுத்தவே ந க் மா வை சரத்குமார் க ழ ட் டி விட்டாராம். தற்போது காதலித்த இரெண்டு பெரும் தன்னை ஏமாற்றி விட்டதால் மூன்றாவதாக ஒருவரை தேடுவதை த வி ர் த் து விட்டு 47 வயதாகியும் திருமணம் வேண்டாம் என்ற முடிவில் உள்ளாராம் ந க் மா.

By rtvm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Shares