தாய் வீடு சென்ற இரு ம ரு ம க ள் க ள்…! வீட்டில் தனியாக இருந்த 3 வது ம ரு ம க ள் செய்த கா ரி ய த் தை நீங்களே பாருங்க…!!!

Tamil

எங்களது த ள த் து க் கு வந்தமைக்கு நன்றி. எங்களது த ள த் தி ல் உங்களுக்கு தேவையான பொ ழு து போ க் கு, விளையாட்டு, க லா ச் சா ர ம், அறிவியல், ஆ ன் மி க ம், சினிமா சார்ந்த செய்திகள் போன்றவற்றின் தகவல்களை உடன்குடன் தெறிந்து கொள்ளலாம்.

மேலும் தங்களுக்கு ஏதேனும் தகவல் தேவைப்பட்டால் அது குறித்து க மெ ண் ட் பகுதியில் தெரிவியுங்கள். நாங்கள் அது குறித்த பதிவுகளை எங்களது தளத்தில் பதிவிடுகிறோம். வீ டி யோ குறித்த நிறை கு றை க ளை வீடியோ ஓ ன ரி ட ம் தெரிவியுங்கள் நன்றி.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.